kontakt  
   

MAART 2012

 

Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
 
Bezorging (dorp): Fam. Oelen, T: 321188
Bezorging (bungalowpark): Heidi Koekoek, T: 321024
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd
 

Bankrekeningnummer:3694.00.453, tnv Plaatselijk Belang te Nw Balinge, o.v.v Kontakt


 Van de Redactie

Van  de  redactie

--------------------------


   Meester Sieberingschool

 

U kunt zich opgeven via mr.sieberingschool@gmail.com 

Of telefonisch bij: Evelien Sok 321482 of bij Geke Strijker 321132

En kijk op: www.meestersieberingschool.nl
 

  De-Pen-Doorgeef-Pagina

 


  S.V. Nieuw Balinge
 
 
 
 
 

  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 

VRIJWILLIGERS VAN HET DORPSHUIS EN ZOMERFEEST

OPGELET!!!

WIJ NODIGEN U UIT SAMEN MET UW PARTNER OP

ZATERDAG 14 APRIL a.s.

Voor de VRIJWILLIGERSAVOND,

in Dorpshuis “De Heugte”

van 20.00 uur tot 24.00 uur!

Verrassend, gezellig samenzijn met een hapje en drankje!

Geef even aan Nico door met hoeveel personen u kunt komen?

Mondeling of via E-mail:

Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn?

Met vriendelijke groet, en tot ziens

DB "De Heugte"

-------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

--------------------------------------------

 

  Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"

Algemene Ledenvergadering 2012

 

Aan de leden van Plaatselijk Belang.

Uitnodiging van de Jaarvergadering van Plaatselijk Belang “de Vooruitgang” te Nieuw Balinge.

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang “de Vooruitgang Nieuw-Balinge, nodigt haar leden hierbij uit tot het bijwonen van de jaarvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 10 april 2012 om 20.00 uur in dorpshuis “De Heugte”

 

 De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.

 Agenda:

Ø  1)   Opening

Ø  2)   Notulen v.d. Jaarvergadering 12 April 2011 (staan afgedrukt in Kontakt)

Ø  3)   Ingekomen stukken.

Ø  4)   Jaarverslag penningmeester.

Ø  5)   Jaarverslag werkzaamheden bestuur (staan afgedrukt in Kontakt)

Ø  6)   Verslag v.d. kascommissie 2011/2012. Bestaand uit de hr F.Oelen, hr W.Ravenhorst.

Ø  7)   Benoeming nieuw kascommissielid. hr Aaldert Kroezen.

Ø  8)               Bestuursverkiezing: Lijst van aftreden 2012: Volgens de lijst van aftreden: mevr T.Enninga:        2013: mevr G.Oelen en hr G.Slomp: 2014: Geen: 2015:hr K.Wielink en hr A.Wielink: 2016: Geen. 2017: mevr F.Bos-Sok en mevr W.Siegers-Oost

    Volgens de lijst van aftreden is mevr T.Enninga aftredend en zij stelt zich niet weer herkiesbaar.

Ø  9)    Bestuur stelt voor om als nieuw bestuurslid hr Peter Kroezen voor te stellen. Namen en adressen van (eventuele) tegenkandidaten moeten schriftelijk worden ingeleverd, drie dagen voor de vergadering  bij het secretariaat Voornweg 10  7938 RC Nieuw-Balinge.

Ø  10) Rondvraag.

Ø  11) Sluiting.

 Secretariaat: A.Wielink Voornweg 10 7938 RC Nieuw-Balinge 

* * * * * * * *

Notulen Jaarvergadering Pl-Belang de “Vooruitgang” d/d 12 April 2011

Aanwezig volgens precentielijst 18 personen

1]   De voorzitter opent de vergadering en heet allen v/h welkom op deze jaarvergadering,

2]   De notulen v/d vorige vergadering zijn afgedrukt in Kontakt en worden niet voorgelezen.

3]   Ingekomen stukken:Geen

4]   Jaarverslag penningmeester. De stukken worden a/d leden o/d vergadering overhandigd. de penningmeester licht het verder toe.

5]   Jaarverslag werkzaamheden bestuur. Staan afgedrukt in Kontakt, het bestuur geeft uitleg hierover.

6]   Verslag kascommissie: Bestaand uit hr R.Bisschop en hr W.Ravenhorst, Roelof Bisschop geeft uitleg hierover, alles was goed voor elkaar en de penningmeester wordt decharge verleend.

7]   Benoeming kascommissie leden 2011/2012: hr W.Ravenhorst en hr Freddy Oelen; reserve: Aaldert Kroezen

8]   Bestuursverkiezing.

      Volgens de lijst van aftreden 2011: hr Jan Stegehuis en Jan Slomp. Bestuur stelt voor om als nieuwe bestuursleden mevr F.Bos-Sok en mevr W-Siegers-Oost ,er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en beide dames nemen zitting in het bestuur.

9]   Rondvraag;

Ø  Roelof Bisschop geeft aan dat a/d Mantingerweg de straat nog steeds is verzakt, had het vorig jaar ook al gemeld, er zal door Pl-belang weer kontakt m.d. gemeente hier over op genomen worden.(Albert Wielink zal deze vraag opnieuw bij de gemeente neerleggen)

Ø  Roelof Bisschop vraagt n.d. stand van zaken a.g. de mast die bij het voetbalveld staat, maar de ontvangst v.d. mobiele telefoon, is nog steeds slecht, Pl-Belang heeft een brief aan Vodafoon gestuurd.

Ø  Femmy Bos vraagt of er een blikvangnet kan komen a.d. Verlengde-Middenraai en a.h. Koekoeksdijkje (Albert zal de vraag b.d. gemeente neerleggen)

Ø  Femmy vraagt of er een extra lantaarnpaal geplaatst kan worden b.d. carpoolplek.(Albert zal deze vraag b.d. gemeente neerleggen)

Ø  Femmy vraagt of er a.d. Hoogeveenseweg bordjes van 80 km geplaatst kan worden, net als a.d. weg Emmen/Drachten.(Albert zal deze vraag b.d. gemeente en Provincie neerleggen)

Ø  Uitrit a.d Breistroeken zal meegenomen worden als de Wolvenhaar bouwrijp gemaakt wordt.

Ø  Roelof Bisschop meld dat a.d. Mantingerweg het natuurgebied verwilderd, Kees zal dit opnemen met Natuurmonumenten.

Ø  Geke Strijker vraagt om een cursus over de geschiedenis van Nieuw-Balinge, Kees zal hier met Hans Elery over praten hoe dit om op te starten. Verder zal Geke nog een oproep in kontakt plaatsen wie de cursus wil volgen.

                                  Albert neemt het over van de voorzitter Jan Stegehuis.

Albert bedankt namens iedereen de beide heren Jan Stegehuis en Jan Slomp voor hun inzet die zij voor Plaatselijk-belang hebben gedaan en overhandigd de beide heren een dinerbon de twee dames Thea en Geertje geven de beide mannen nog een prachtige bos bloemen.

Daarna wordt de power point van Plaatselijk-Belang gepresenteerd.

10] Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

 

Voorzitter: J.Stegehuis                                                                               Secretaris: A.Wielink

* * * * * * * *

Jaarverslag werkzaamheden bestuur Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” 2011.

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” heeft zich ook het afgelopen jaar weer bezig gehouden met diverse zaken.

Onderstaand een opsomming van de werkzaamheden:

Ø  Werkgroep Ouder Onder Dak veel georganiseerd.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Werkgroep Buurtacademie veel georganiseerd.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Werkgroep Mantelzorg veel georganiseerd.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Financiële steun gegeven aan een aantal activiteiten in ons dorp.

Ø  Verder vele vergaderingen door bestuursleden van Pl-Belang bijgewoond, zoals: BOKD, Dorpenoverleg MD, Werkgroep OOD, Werkgroep Buurtacademie, Stuurgroep OOD Gemeentelijk breed, bijeenkomsten m.d. Contact ambtenaren, Werkgroep Dorpsplein, Mantelzorg, en vele telefoontjes gepleegd met de gemeente a.g. klachten in ons dorp, ook vele presentations gegeven aan andere gemeentes.  

Ø  Overleg gehad met Woonservice MD o.a. over de Dorpswinkel, en woningbouw, en over de sluiting v.d. Morgenster en wat voor mogelijkheden daar voor zijn. Studenten v.d. Hanzehogeschool Groningen hebben onderzoek n.d. herbestemming gedaan. (zie site van Pl-Belang)

Ø  De 60+ uitgenodigd d.d. werkgroep OOD voor een kerstdiner.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Nieuwe inwoners verwelkomt in ons dorp.

Ø  Ruim 25 nieuwe leden erbij.

Ø  Aanvraag Paasbult b.d. gemeente, lokatie Koolveen.

Ø  Werkgroep munitiecomplex volop bezig met de inrichting daarvan, in de werkgroep zit o.a.: Gemeente MD, Plaatselijk-Belang, Dutch Peace Army, Stichting Joodse Werkkampen,Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij,Stichting Militair Erfgoed en Natuurmonumenten .

Ø  De afronding  en afsluiting v.d. bewegingstuin is op zaterdag 7 juli a.s.

Ø  Geplaatst  een vissteiger a.d. Verl-Middenraai.

Ø  Verkeerssituatie bij de meester Sieberingschool verbeterd.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Werkgroep “Veuruut Kieken” van start gegaan over de toekomst-en leefbaarheid om voor de komende 10 a 15 jaar in kaart te brengen.

Ø  Klankbordgroep Nieuw-Balinge en de Broekstreek.

Natuurvisie Mantingerveld, Mantingerbos en –weiden. Natuurmonumenten vindt het belangrijk dat er een visie wordt ontwikkeld waarin de gebruikers en bewoners van het gebied zich kunnen herkennen en die breed gedragen wordt door de streek. Natuurmonumenten hecht er veel waarde aan dat deze visie in samenwerking met de streek tot stand komt.

Ø   Samen met Recreatie/Toerisme v.d. gemeente MD fietsroute uitgezet.

Ø  Aanvraag bij het waterschap Reest en Wieden voor het opknappen v.d. talut’s in de bebouwde kom van Nieuw-Balinge.

Ø  3 AED kastjes voor buiten te hangen, posthokje ‘De Breistroeken en dorpshuis “De Heugte”, Voetbalkantine.

Ø  Er is overleg met Natuurmonumenten geweest en die zal de Plaggehut weer opknappen met een aantal vrijwilligers.

Ø  Werkgroep Duurzaam Energie Nieuw-Balinge opgestart.

Ø  20 maart komt het College op bezoek bij het bestuur van Plaatselijk-Belang.

Ø  Lorry geplaatst en 20 april de onthulling hiervan.

Ø  Werkgroep bezig met boek over 100 jaar bestaan van Plaatselijk-Belang in 2013.

Ø  Er word een film gemaakt door Crewson Multimedia (Peter Kroezen) over Nieuw-Balinge met als titel, Verleden Heden en Toekomst. De premiere van de film is op 20 april in het dorpshuis de Heugte.

Ø  Dorpsonderzoek gedaan door Hanzehogeschool Groningen.(Hoe waarderen inwoners van Nieuw-Balinge hun leefomgeving)(Advies voor Nieuw-Balinge).Zie site van Pl-Belang.   

Ø  Werkgroep bezig  Nieuw-Balinge Sportdorp Gemeente Midden-Drenthe.

Verder zijn alle berichten die Pl-Belang heeft ontvangen  te zien op de website van Nieuw-Balinge: www.nieuwbalinge.eu en dan Plaatselijk-Belang aanklikken.

----------------------------------------

 

  Brieven Gemeente Midden Drenthe


  Tienersoos Teenspirit

--------------------------------

-----------------------------------

------------------------------------------


  Garage-Schuurverkoop


  Nieuws IJsvereniging

IJsvereniging  Nieuw Balinge

De vorstperiode voor de winter van 2011/2012 zit er weer op. Door de vorstperiode hebben we 10 dagen kunnen en mogen genieten van het schaatsen.

Er is veel gebruik gemaakt door jong en oud van de ijsbaan. Deze vorstperiode  was er gekozen om een schaats-4-daagse te organiseren. 93 Personen van jong tot oud hadden zich hiervoor ingeschreven. Na minimaal 3 van de 4 dagen geschaatst te hebben, kreeg iedere deelnemer een medaille.

De inzet van de vrijwilligers was ook deze vorstperiode groot. Ondanks dat er niet veel sneeuw gevallen was, moesten de sneeuwruimers toch een aantal malen in actie komen. Dit om de sneeuw van het ijs te verwijderen.

De baan is iedere avond van openstelling gedweild, een koude klus, maar de schaatsers waren  zeer tevreden met de goede ijsvloer.

Helaas vertoonde de waterpomp, die werd gebruikt om de dweilmachine te vullen mankementen. Inmiddels is deze vervangen door een nieuwe zodat de watervaten sneller gevuld kunnen worden.

In de kantine werd er door de dames hard gewerkt om iedereen van een natje en een droogje te voorzien. Na sluitingstijd werd er door de dames ook nog opgeruimd en alles weer klaar gezet voor de volgende dag.

Naast het slijpen van schaatsen, waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt , werden er ook schaatsen te koop aangeboden.

Het bestuur van de ijsvereniging wil hierbij een ieder bedanken die de mogelijkheid tot  schaatsen  mogelijk heeft   gemaakt tijdens de vorstperiode .

Het bestuur van de IJsvereniging Nieuw-Balinge.

Deur voor machineberging geschonken door R & R MONTAGE.

De IJsvereniging heeft een nieuwe deur gekregen voor de machine berging, deze roldeur is geschonken en geplaatst door     R & R MONTAGE

We waren al een tijd op zoek naar een nieuwe deur voor de berging ,maar om een tweedehands deur met de juiste afmetingen te vinden valt niet zoveel mee .

Deze week kwamen Ronald Wobben en Ronald van Aalderen spontaan met het aanbod om de vereniging een deur te schenken . De deur is inmiddels ook al geplaatst .

Het bestuur is de beide heren hier zeer dankbaar voor.

Het Bestuur.


  Toneelvereniging VDO

TONEELVERENIGING V.D.O.

Binnenkort op de planken.

De spelers zijn al een tijdje bezig met de repetities. En daarom kunnen we u nu de datums geven waarop de uitvoeringen zullen plaats vinden.

Dus noteer alvast in uw agenda!

Zaterdag 5 mei en zaterdag 12 mei 2012

Ze spelen het spel:

ONRUST IN HET RUSTHUIS

Een doldwaas spel geschikt voor het hele gezin.

Bij V.D.O. kunt u ten aller tijde lid worden, als u wilt toneelspelen,

Maar, ook als steunend lid bent u welkom.

Kosten zijn € 6, = p.p. per jaar

Vanaf 16 jaar.

Jeugdleden tot 16 jaar € 3, =

Daarvoor krijgt u € 3, = korting op de entreeprijs bij de uitvoeringen en een gratis gezellige contactavond.

Jeugdleden tot 16 jaar gratis entree.

Opgeven kan bij Freddie Oelen, Wolvenhaar 15

Of via E-mail: foelen@home.nl

In ieder geval hopen wij u allen weer te begroeten op onze uitvoeringen.

Tot ziens

Bestuur VDO

 

  Koninginnedag 2012

      

KONINGINNEDAG 2012

(uiteraard onder voorbehoud)

De Stichting Zomerfeest  is voornemens op Koninginnedag een Kinderfeestje te organiseren van

 10.00 uur tot ± 12.00 uur.

Gezellig samen op eigen dorp starten.

Alle kinderen tot en met de Basisschool zijn van harte welkom.

We willen graag dat jullie allemaal zoveel mogelijk  in  “ORANJE” kleding

komen. Maak er wat leuks van, voor de mooiste uitdossing zijn prijzen beschikbaar.

Verder doen we samen leuke en gezellige spelletjes waarmee ook  prijsjes te verdienen zijn.

Dus allemaal naar het Dorpshuis op Koninginnedag!

 


  Wandelen in Groepsverband

Wandelen in groepsverband onder leiding van Natuurgidsen.

Vanaf Dorpshuis “De Heugte”  op onderstaande datums.

24 maart 14.00 uur

14 april   14.00 uur

28 april   14.00 uur

19 mei    14.00 uur

9 juni      14.00 uur

7 juli       14.00 uur

21 juli     14.00 uur

11 augustus   19,30 uur

25 augustus  14,00 uur

8 september  14.00 uur

22 september 14.00 uur

20 oktober     14.00 uur

17 november  14.00 uur

15 december  14.00 uur.

De wandeltochten worden uitgevoerd onder auspiciën van Natuurmonumenten.

Opgeven kan via: www.natuurmonumenten.nl

Kosten deelnemers niet leden:  € 8,= p.p.

Leden van Natuurmonumenten:  € 4,= p.p.

Minimale deelname: 5 personen

 

  De Ronde van Drenthe

ATTENTIE!

De Ronde van Drenthe komt op Zaterdag 10 Maart a.s. door ons dorp.

Zo rond 12.00 uur en voor de tweede keer rond 13.15 uur!

Via Hoogeveenscheweg over Haarweg, richting Gees.

 

  Première van de film over Nieuw Balinge

Première film

Werkgroep “Veuruut Kieken”

Noteer alvast in uw agenda!

Vrijdag 20 april 2012 in Dorpshuis “De Heugte” aanvang: 20.00 uur

Uitnodiging voor iedereen vanaf de basisschool om aanwezig te zijn bij de première van de film over ons dorp Nieuw – Balinge.

Zaterdag 21 april 16.00 uur nodigen wij alle kinderen  t/m de basisschool uit om de film te bekijken. Ouders die samen met hun kinderen naar de film willen komen,  zijn dan ook van Harte Welkom.

Omdat wij geen inschatting kunnen maken hoeveel inwoners naar de film première komen,  is het noodzakelijk om vooraf op te geven wanneer, en met hoeveel mensen u naar het dorpshuis komt?

t. z. t. ontvangt u huis aan huis een uitnodiging met opgave strook.

Wordt vervolgd,

Werkgroep Veuruut Kieken.

 

  Zomerfeest 2012

Zomerfeest 2012

wordt gehouden  van:  30 juli tot en met Zaterdag 4 augustus

Maandag SURVIVAL

Woensdag 1 augustus “Markt” met eigen gemaakte of streek producten, taarten, brood, koekjes, fruit, jam, zeepjuweeltjes, sieraden, kaartjes, boeken, spulletjes, ruilen, bloemstukjes, verzamelingen,enz. u, heeft zelf vast en zeker nog andere ideeën, iedereen kan meedoen, en een zakcentje verdienen voor de club of de eigen spaarpot.

Aantal tafels beschikbaar, of eigen invulling?!

Marktkraam huren kan,  tegen gemaakte kosten   €20,=.

Opgave via E-mail: josepost4@hotmail.com

Of per telefoon: 321354

 

  Sportmanifestatie

Sportverenigingen opgelet!

ZATERDAG 7 juli a.s.

willen we graag invulling geven aan de

Sportmanifestatie

die vorig jaar om droevige omstandigheden is afgelast.

We hopen dat alle sportverenigingen weer mee gaan doen?

Om de organisatie weer te starten willen wij graag met u om de tafel.

Wij nodigen u uit op Dinsdag 27 maart a.s. 20.00 uur in Dorpshuis “De Heugte”

Dan pakken we de draad weer op en gaan we samen uitvoering geven aan een grote sportmanifestatie waar iedereen die bewegen wil, aan mee kan doen.

Was uw vereniging er vorige keer niet bij? Schroom niet, maar sluit gezellig bij ons aan, hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Tot ziens op 27 maart a.s.

Werkgroep Dorpsplein.


  Duurzaam Nieuw-Balinge

 

Afgelopen woensdagavond, d.d. 29 februari, is er een informatie avond geweest voor duurzame energie.

Er kwamen zo’n 55 mensen die geïnteresseerd zijn in duurzame energie.

Door Ger Nobels verteld hoe Balinge het  heeft gebracht  tot het duurzaamste dorp van Drenthe.

Hij vertelde ook over hoe je zelf kunt bezuinigen d.m.v. led lampen te kopen zijn in aanschaf wel duurder maar je doet er ong. 20 jaar mee.

In Balinge hebben ze gezamenlijk zonnepanelen voor warmwatervoorziening gemaakt en gemonteerd ,nu zijn ze bezig met hout verwarming kachels.

Hierna kwam Janneke Wolkorte, zij vertelde over het project Bespaarschaap.  Dit project kun je vinden op de site van Milieu Federatie Drenthe.  Wij als werkgroep  duurzaam Nieuw-Balinge doen hier aan mee. Zo hebben we in Nieuw-Balinge 25 gezinnen bereid gevonden om hun meterstanden gedurende 3 mnd. bij te houden.

Corn Sok v/h Panhuis installatie techniek vertelde  dat wij zelf heel veel konden doen bv. Gordijnen s’ avonds dicht doen, thermostaat een uur eerder lager zetten, warmerkleden..  Dit zijn energie besparende maatregelen die weinig of extra kosten. Veelal bestaat het uit keuzes  maken. 

Er zijn 3  mogelijkheden voor alternatieve duurzame energie. Dat zijn Bio-energie ,zonne- energie windenergie.

Naar aanleiding van de informatie avond hebben zich een aantal mensen interesse getoond voor  het plaatsen van zonnepanelen en voor het verbeteren van de woning isolatie.

Het is voor huurders van de woningen van woonservice ook een mogelijkheid om een zonnepaneel te plaatsen.

Belangstellen kunnen zich alsnog bij Plaatselijk Belang opgeven. Of via duurzaamnieuwbalinge@gmail.nl

Ook de gemeente heeft een project opgestart om tot het gebruik zonnecollectoren te komen.  Als projectgroep duurzaam Nieuw-Balinge willen we bezien in hoeverre ons dorp hierin kan meeliften voor gunstig  aanbiedingen voor de deelnemers te verkrijgen. Bijv. gezamenlijke inkoop c.q. aanbesteden.

In  de  maand april organiseren wij een thema avond voor de alle  inwoners die belangstelling hebben getoond voor zonnecollectoren.

Houdt het facebook Duurzaam Nieuw-Balinge in de gaten voor de data

Namens werkgroep Duurzaam Nieuw-Balinge

 

  Verhuizen Pierre en Ina Snels

Verhuizen

Ja het is zo ver. Zaterdag de 25ste februari, wordt het huis zo goed als leeg gehaald. Met hulp van de kinderen gaat het nu echt gebeuren. Het heeft even geduurd, maar nu komt het wel heel dichtbij.

We hebben hier ruim 17jaar gewoond met veel plezier. Helaas wordt iedereen ouder dus wij ook. Vorig jaar mei was het zo ver, dat we tegen elkaar zeiden; nu wordt de tuin ons toch echt te veel.

Meteen de volgende dag naar de makelaar gegaan. Niet dat dat zo makkelijk was, want we woonden hier erg fijn. Haast om weg te gaan hadden we ook niet,en toen de koper vroeg of we tot maart wilde blijven,hebben we direct ja gezegd.

A.s. dinsdag de laatste gymles, maar voorlopig blijf ik wel de koersbalclub trouw.

We gaan nu naar een flat in Hoogeveen,en door dat we er veel aan het werk zijn,beginnen we al aardig te wennen.

Wij wensen alle inwoners van Nw Balinge het allerbeste;

Heel veel groeten van Pierre-Ina Snels

 


  Carnaval met de Kinderclub

CARNAVAL MET DE KINDERCLUB

Het was een bonte verzameling van prachtig verkleedde kinderen op woensdag 15 februari jl. in ‘De Heugte’. Het was weer tijd voor carnaval!

Heel veel originele creaties kwamen voorbij. Voor de jury was het dan ook een ontzettende moeilijke klus om de vier mooist verkleedde kinderen uit te zoeken.

De jury bestond dit jaar uit v.l.n.r. Sietske Smit uit Spier, Lefert Bremer uit Hoogeveen en Elizabeth Hofman uit Beilen.

Uiteindelijk hebben ze toch die moeilijke taak volbracht en zijn op de volgende prijswinnaars uitgekomen.

1e prijs            Ellen verkley, Varken

2e prijs            Romy Oelen, Engel

3e prijs            Senna Kroezen, Gangster opa

4e prijs            Demi Mulderij, Bruid

Deze vier prijswinnaars gingen met een envelop met inhoud naar huis.

De organisatie van deze middag was in handen van de Kinderclub. Natuurlijke konden de kinderen nog veel meer prijzen winnen. 

Na het nuttigen van patat en ranja werden nog enkele spelletjes gespeeld.

Hieronder volgt de uitslag van de diverse spelletjes.

ZOEK EEN DOOS SPEL

4 t/m 7 jaar

1e prijs            Ashley v/d Werf

2e prijs            Demi Mulderij

3e prijs            Tessa v/d Berg

ZOEK EEN DOOS SPEL

8 t/m 12 jaar

1e prijs            Janita Uiterwijk Winkel

2e prijs            Senna Kroezen

3e prijs            Maura Pont

POLONAISE DOOR DE DOOS SPEL

1e prijs            Claudia v/d Weide

2e prijs            Saskia Koekoek

3e prijs            Chantal Koekoek

STOELENDANS

1e prijs            Maura Pont

2e prijs            Senna Kroezen

3e prijs            Romy Oelen

Traditiegetrouw werd er een net vol met ballonnen losgelaten en zo kwam al knallend een eind aan deze bijzonder gezellige middag.

De organisatie kijkt dan ook met een tevreden gevoel terug op deze geslaagde carnavalsmiddag en dankt Heidi Koekoek voor het maken van de foto’s.


  Verloting Popkoor


  Erf-sanering


   Lezing over Dementerenden


  Drenthe-College


  Dorcas Werkgroep

Vanaf maandag 2 april  a.s. komen we weer langs de deur met droge worsten.

De opbrengst hiervan gaat naar een dagopvangcentrum voor kinderhulp in Krivoy Rog in Oekraine. Krivoy Rog, de stad waar dit project wordt uitgevoerd, ligt in het zuidoosten van Oekraïne, in de regio Dnepropetrovsky, die bekend staat om de sterk ontwikkelde metaal- en mijnindustrie. Als gevolg daarvan is het milieu in deze omgeving bijzonder vervuild. Er wonen ongeveer 700.000 mensen in deze stad.

Door de economische crisis zijn veel bedrijven failliet gegaan, waardoor de werkloosheid enorm is gestegen. Veel kinderen hebben te lijden onder de situatie van armoede en huiselijk geweld door alcohol- en drugsgebruik van de ouders.   Er zijn vijftig kansarme kinderen geselecteerd, kinderen die bij de lokale politie staan geregistreerd als risicogroep en kinderen uit grote gezinnen, eenoudergezinnen en gezinnen met alcohol- en drugsproblemen. Voor deze groep wordt goede opvang geregeld.  De kinderen kunnen er terecht voor huiswerkbegeleiding, spelletjes, voorlichting, sport, muzieklessen, creatieve activiteiten, psychologische hulp en een warme maaltijd.

Ze worden begeleid door gekwalificeerde stafleden en vrijwilligers.

We zullen zorgen dat er voldoende voorraad drogeworst is, en  willen u vragen om ook deze keer weer de  actie een warm hart toe te dragen.  Wilt u geen drogeworst maar wel het goede doel steunen? Een gift  is ook van harte welkom. Het gironr. van de werkgroep is 7132544 t.n.v. Werkgroep Dorcas, v. d. Sluisweg 1 te Noordscheschut.

Gebruikte kleding en mobiletelefoons:

Het hele jaar door verzamelen we goede gebruikte kleding ( verpakt in stevige plastic zakken)  en mobiele telefoons welke voor u geen waarde meer hebben.

De telefoons hebben voor Dorcas een waarde van € 3,50 per stuk.

Hebt u spullen als boven genoemd dan willen wij u vragen of u deze wilt brengen bij: Sjoukje Dijkstra, Vosseveen 28 Nieuw-Balinge. Het kan ook gebracht worden in Noordscheschut bij de fam. Koster, van Marleweg 15.  Tel. 0528342964 .  Hartelijk dank!

Een hartelijke groet,

Mede namens de Dorcas Werkgroep, Sjoukje Dijkstra en Ria Strijker

 


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------