kontakt  
   

April 2012

 

Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
 
Bezorging (dorp): Fam. Oelen, T: 321188
Bezorging (bungalowpark): Heidi Koekoek, T: 321024
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd
 

Bankrekeningnummer:3694.00.453, tnv Plaatselijk Belang te Nw Balinge, o.v.v Kontakt


 Van de Redactie

Van  de  redactie


   Meester Sieberingschool

 

 

Samen Beter Lezen Project

Op 11 januari 2012 zijn we gestart met het Samen Beter Lezen (SBL) Project. Acht weken lang hebben de kinderen van groep 3, 4 en 5 intensief gelezen. Dit deden ze thuis met behulp van een ouder, grootouder en/of een broer of zus.

De bedoeling van het project is, dat leerlingen minimaal 3 keer in de week een kwartier lang zouden lezen.

Het doel is niet alleen het lezen (leestempo en accuratesse) te verbeteren, maar ook om het leesplezier te vergroten en het begrip te verbeteren.

Bijna alle kinderen hebben aan het eind van de 8 weken de 24 keer gelezen. Dit werd op 14 maart feestelijk afgesloten. De kinderen kregen een medaille en een oorkonde! De kinderen die het nog niet helemaal af hadden, krijgen een herkansing. 

Ook de meeste ouders waren erg enthousiast over het project.

Zo kregen we terug:

‘Erg leuk, ook motiverend voor ouders’.

‘Trots om te zien/horen hoe mijn kind nu al leest’.

‘Duidelijke vooruitgang, leuk om te doen’.

Ook in de klas zien wij grote vooruitgang! Wij zijn erg enthousiast over het project en zullen er volgend jaar weer mee verder gaan!

---------------------------------------------

Nieuw - Balinge heeft een eigen jeugdbibliotheek.

Nieuw – Balinge - Nadat de bibliobus uit het straatbeeld van Nieuw – Balinge is verdwenen sinds december 2011, is er voor de schooljeugd van de meester Sieberingschool een nieuw uitleenpunt van boeken in het dorp. En wel in de school zelf.

Na het verdwijnen van de bibliobus was de jeugd van Nieuw – Balinge aangewezen op de bibliotheken buiten het dorp.
De behoefte om te lezen bleef desondanks groot. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen heeft de, dit jaar 100 jaar bestaande, Meester Sieberingschool een eigen bibliotheek ingericht, met subsidie van de gemeente en in samenwerking met de bibliotheek in Westerbork.

De Meester Sieberingschool herbergt nu een boekencollectie waaruit de leerlingen naar hartenlust boeken uitzoeken.
De bibliotheek, die in de hal van de school is gevestigd, heeft tijdens NLDoet gestalte gekregen. De hal werd door vrijwilligers/ouders en het team zodanig opgeknapt, dat er nu een mooie bibliotheek is gevestigd.
Deze wordt gerund door ouders.
In het dorp en op de school, waar het motto ‘doe niets gescheiden, wat samen kan’ een grote rol speelt, is men blij met dit initiatief.
De opening van de nieuwe bibliotheek zal plaatsvinden op woensdag 4 april,waarna de eerste uitleen van boeken een feit zal zijn

-----------------------------------------------------

Poetspiraat

Woensdag 21 maart zijn de kinderen van groep 3 en 4 naar de voorstelling Poetspiraat geweest.

Deze voorstelling werd gehouden in Witteveen! De voorstelling die wij hebben gezien, was een dansvoorstelling, die ging over poetspiraat en smeerpoets. Zoals de namen al doen vermoeden, maakte smeerpoets alles vies en maakte poetspiraat alles schoon. Op allerlei mooie muziek leerde poetspiraat, smeerpoets schoonmaken. De kinderen hebben erg genoten van de voorstelling, ze hebben erg gelachen.

Voorstelling groep ¾

Vrijdag 23 maart hebben de kinderen van groep 3/4 een voorstelling gehouden in de Heugte. Alle ouders en andere kinderen van de school hebben daar kunnen genieten van een circusvoorstelling. Zo waren er onder andere twee clowns, een act met een vlo, acrobaten, een slangenbezweerder, koorddanseressen, een act met een hoelahoep en zo kunnen we nog wel even door gaan! De kinderen vonden het heel spannend, maar het ging hartstikke goed en de genodigden hebben er erg van genoten!

Voorstelling groep 1 en 2.

Op vrijdag 23 maart, was het weer tijd voor onze jaarlijkse voorstelling voor iedereen van onze school en ouders.

Dit jaar hebben we het verhaal van Dottie’s eieren nagespeeld. Dit is een prentenboek. Het gaat over Dottie de kip, die prachtige eieren had gelegd en dat iedereen wilde laten zien. Maar alle dieren op de boerderij hadden zelf jonkies, dus konden ze niet zo maar mee met Dottie. Teleurgesteld ging Dottie maar weer op haar eieren zitten. Tot haar grote schrik braken de eieren. Maar wat een verrassing… er kwamen allemaal kuikentjes uit.

Dottie was zo blij, dat ze niets meer kon zeggen. En natuurlijk mochten alle dieren van de boerderij haar kuikentjes bekijken.

De kinderen van groep 1 en 2, waren allemaal een dier en speelden hun rol heel erg goed. Ook waren er twee liedjes ingestudeerd, die luid en duidelijk werden gezongen

--------------------------------------


  S.V. Nieuw Balinge

 


  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 

VRIJWILLIGERS VAN HET DORPSHUIS EN ZOMERFEEST

OPGELET!!!

WIJ NODIGEN U UIT SAMEN MET UW PARTNER OP

ZATERDAG 14 APRIL a.s.

Voor de VRIJWILLIGERSAVOND,

in Dorpshuis “De Heugte”

van 20.00 uur tot 24.00 uur!

Verrassend, gezellig samenzijn met een hapje en drankje!

Geef even aan Nico door met hoeveel personen u kunt komen?

Mondeling of via E-mail:

Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn?

Met vriendelijke groet, en tot ziens

DB "De Heugte"

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"

Algemene Ledenvergadering 2012

 

Aan de leden van Plaatselijk Belang.

Uitnodiging van de Jaarvergadering van Plaatselijk Belang “de Vooruitgang” te Nieuw Balinge.

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang “de Vooruitgang Nieuw-Balinge, nodigt haar leden hierbij uit tot het bijwonen van de jaarvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 10 april 2012 om 20.00 uur in dorpshuis “De Heugte”

 

 De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.

 Agenda:

Ø  1)   Opening

Ø  2)   Notulen v.d. Jaarvergadering 12 April 2011 (staan afgedrukt in Kontakt)

Ø  3)   Ingekomen stukken.

Ø  4)   Jaarverslag penningmeester.

Ø  5)   Jaarverslag werkzaamheden bestuur (staan afgedrukt in Kontakt)

Ø  6)   Verslag v.d. kascommissie 2011/2012. Bestaand uit de hr F.Oelen, hr W.Ravenhorst.

Ø  7)   Benoeming nieuw kascommissielid. hr Aaldert Kroezen.

Ø  8)               Bestuursverkiezing: Lijst van aftreden 2012: Volgens de lijst van aftreden: mevr T.Enninga:        2013: mevr G.Oelen en hr G.Slomp: 2014: Geen: 2015:hr K.Wielink en hr A.Wielink: 2016: Geen. 2017: mevr F.Bos-Sok en mevr W.Siegers-Oost

    Volgens de lijst van aftreden is mevr T.Enninga aftredend en zij stelt zich niet weer herkiesbaar.

Ø  9)    Bestuur stelt voor om als nieuw bestuurslid hr Peter Kroezen voor te stellen. Namen en adressen van (eventuele) tegenkandidaten moeten schriftelijk worden ingeleverd, drie dagen voor de vergadering  bij het secretariaat Voornweg 10  7938 RC Nieuw-Balinge.

Ø  10) Rondvraag.

Ø  11) Sluiting.

 Secretariaat: A.Wielink Voornweg 10 7938 RC Nieuw-Balinge 

* * * * * * * *

Notulen Jaarvergadering Pl-Belang de “Vooruitgang” d/d 12 April 2011

Aanwezig volgens precentielijst 18 personen

1]   De voorzitter opent de vergadering en heet allen v/h welkom op deze jaarvergadering,

2]   De notulen v/d vorige vergadering zijn afgedrukt in Kontakt en worden niet voorgelezen.

3]   Ingekomen stukken:Geen

4]   Jaarverslag penningmeester. De stukken worden a/d leden o/d vergadering overhandigd. de penningmeester licht het verder toe.

5]   Jaarverslag werkzaamheden bestuur. Staan afgedrukt in Kontakt, het bestuur geeft uitleg hierover.

6]   Verslag kascommissie: Bestaand uit hr R.Bisschop en hr W.Ravenhorst, Roelof Bisschop geeft uitleg hierover, alles was goed voor elkaar en de penningmeester wordt decharge verleend.

7]   Benoeming kascommissie leden 2011/2012: hr W.Ravenhorst en hr Freddy Oelen; reserve: Aaldert Kroezen

8]   Bestuursverkiezing.

      Volgens de lijst van aftreden 2011: hr Jan Stegehuis en Jan Slomp. Bestuur stelt voor om als nieuwe bestuursleden mevr F.Bos-Sok en mevr W-Siegers-Oost ,er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en beide dames nemen zitting in het bestuur.

9]   Rondvraag;

Ø  Roelof Bisschop geeft aan dat a/d Mantingerweg de straat nog steeds is verzakt, had het vorig jaar ook al gemeld, er zal door Pl-belang weer kontakt m.d. gemeente hier over op genomen worden.(Albert Wielink zal deze vraag opnieuw bij de gemeente neerleggen)

Ø  Roelof Bisschop vraagt n.d. stand van zaken a.g. de mast die bij het voetbalveld staat, maar de ontvangst v.d. mobiele telefoon, is nog steeds slecht, Pl-Belang heeft een brief aan Vodafoon gestuurd.

Ø  Femmy Bos vraagt of er een blikvangnet kan komen a.d. Verlengde-Middenraai en a.h. Koekoeksdijkje (Albert zal de vraag b.d. gemeente neerleggen)

Ø  Femmy vraagt of er een extra lantaarnpaal geplaatst kan worden b.d. carpoolplek.(Albert zal deze vraag b.d. gemeente neerleggen)

Ø  Femmy vraagt of er a.d. Hoogeveenseweg bordjes van 80 km geplaatst kan worden, net als a.d. weg Emmen/Drachten.(Albert zal deze vraag b.d. gemeente en Provincie neerleggen)

Ø  Uitrit a.d Breistroeken zal meegenomen worden als de Wolvenhaar bouwrijp gemaakt wordt.

Ø  Roelof Bisschop meld dat a.d. Mantingerweg het natuurgebied verwilderd, Kees zal dit opnemen met Natuurmonumenten.

Ø  Geke Strijker vraagt om een cursus over de geschiedenis van Nieuw-Balinge, Kees zal hier met Hans Elery over praten hoe dit om op te starten. Verder zal Geke nog een oproep in kontakt plaatsen wie de cursus wil volgen.

                                  Albert neemt het over van de voorzitter Jan Stegehuis.

Albert bedankt namens iedereen de beide heren Jan Stegehuis en Jan Slomp voor hun inzet die zij voor Plaatselijk-belang hebben gedaan en overhandigd de beide heren een dinerbon de twee dames Thea en Geertje geven de beide mannen nog een prachtige bos bloemen.

Daarna wordt de power point van Plaatselijk-Belang gepresenteerd.

10] Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

 

Voorzitter: J.Stegehuis                                                                               Secretaris: A.Wielink

* * * * * * * *

Jaarverslag werkzaamheden bestuur Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” 2011.

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” heeft zich ook het afgelopen jaar weer bezig gehouden met diverse zaken.

Onderstaand een opsomming van de werkzaamheden:

Ø  Werkgroep Ouder Onder Dak veel georganiseerd.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Werkgroep Buurtacademie veel georganiseerd.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Werkgroep Mantelzorg veel georganiseerd.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Financiële steun gegeven aan een aantal activiteiten in ons dorp.

Ø  Verder vele vergaderingen door bestuursleden van Pl-Belang bijgewoond, zoals: BOKD, Dorpenoverleg MD, Werkgroep OOD, Werkgroep Buurtacademie, Stuurgroep OOD Gemeentelijk breed, bijeenkomsten m.d. Contact ambtenaren, Werkgroep Dorpsplein, Mantelzorg, en vele telefoontjes gepleegd met de gemeente a.g. klachten in ons dorp, ook vele presentations gegeven aan andere gemeentes.  

Ø  Overleg gehad met Woonservice MD o.a. over de Dorpswinkel, en woningbouw, en over de sluiting v.d. Morgenster en wat voor mogelijkheden daar voor zijn. Studenten v.d. Hanzehogeschool Groningen hebben onderzoek n.d. herbestemming gedaan. (zie site van Pl-Belang)

Ø  De 60+ uitgenodigd d.d. werkgroep OOD voor een kerstdiner.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Nieuwe inwoners verwelkomt in ons dorp.

Ø  Ruim 25 nieuwe leden erbij.

Ø  Aanvraag Paasbult b.d. gemeente, lokatie Koolveen.

Ø  Werkgroep munitiecomplex volop bezig met de inrichting daarvan, in de werkgroep zit o.a.: Gemeente MD, Plaatselijk-Belang, Dutch Peace Army, Stichting Joodse Werkkampen,Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij,Stichting Militair Erfgoed en Natuurmonumenten .

Ø  De afronding  en afsluiting v.d. bewegingstuin is op zaterdag 7 juli a.s.

Ø  Geplaatst  een vissteiger a.d. Verl-Middenraai.

Ø  Verkeerssituatie bij de meester Sieberingschool verbeterd.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Werkgroep “Veuruut Kieken” van start gegaan over de toekomst-en leefbaarheid om voor de komende 10 a 15 jaar in kaart te brengen.

Ø  Klankbordgroep Nieuw-Balinge en de Broekstreek.

Natuurvisie Mantingerveld, Mantingerbos en –weiden. Natuurmonumenten vindt het belangrijk dat er een visie wordt ontwikkeld waarin de gebruikers en bewoners van het gebied zich kunnen herkennen en die breed gedragen wordt door de streek. Natuurmonumenten hecht er veel waarde aan dat deze visie in samenwerking met de streek tot stand komt.

Ø   Samen met Recreatie/Toerisme v.d. gemeente MD fietsroute uitgezet.

Ø  Aanvraag bij het waterschap Reest en Wieden voor het opknappen v.d. talut’s in de bebouwde kom van Nieuw-Balinge.

Ø  3 AED kastjes voor buiten te hangen, posthokje ‘De Breistroeken en dorpshuis “De Heugte”, Voetbalkantine.

Ø  Er is overleg met Natuurmonumenten geweest en die zal de Plaggehut weer opknappen met een aantal vrijwilligers.

Ø  Werkgroep Duurzaam Energie Nieuw-Balinge opgestart.

Ø  20 maart komt het College op bezoek bij het bestuur van Plaatselijk-Belang.

Ø  Lorry geplaatst en 20 april de onthulling hiervan.

Ø  Werkgroep bezig met boek over 100 jaar bestaan van Plaatselijk-Belang in 2013.

Ø  Er word een film gemaakt door Crewson Multimedia (Peter Kroezen) over Nieuw-Balinge met als titel, Verleden Heden en Toekomst. De premiere van de film is op 20 april in het dorpshuis de Heugte.

Ø  Dorpsonderzoek gedaan door Hanzehogeschool Groningen.(Hoe waarderen inwoners van Nieuw-Balinge hun leefomgeving)(Advies voor Nieuw-Balinge).Zie site van Pl-Belang.   

Ø  Werkgroep bezig  Nieuw-Balinge Sportdorp Gemeente Midden-Drenthe.

Verder zijn alle berichten die Pl-Belang heeft ontvangen  te zien op de website van Nieuw-Balinge: www.nieuwbalinge.eu en dan Plaatselijk-Belang aanklikken.

-------------------------------------

---------------------------------

------------------------------------

AED nieuws

Herhalingscursus

Datum; 23 april en 5 november 2012

Plaats: De Heugte

Tijd: 19.30 uur.

Diegenen die al eerder via de buurtacademie de AED cursus of een herhaling heeft gedaan, ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Mocht u elders de cursus hebben gevolgd, maar u wilt graag hier de herhaling volgen, dan kunt u contact opnemen met Netty Jager  via de mail n.jager@planet.nl.

Ook zal er tijdens de herhaling cursus iemand aanwezig zijn om evt. te helpen om aan te melden bij de AED locator.

Via de AED locator, komen de oproepen binnen via 112, om te reanimeren.

Nieuw AED cursus

Tevens is er weer een mogelijkheid om een AED cursus te volgen voor diegenen die dit nog niet hebben gedaan, maar dit wel graag willen. Ook die personen kunnen zich opgeven bij Netty Jager per mail n.jager@planet.nl.

De datums van deze cursus zijn nog niet bekend.

Met vriendelijke groet,

Buurtacademie, Netty Jager

------------------------------


  Brieven Gemeente Midden Drenthe


  Garage-Schuurverkoop


  Uitnodiging Natuurmonumenten

UITNODIGING

Inloopinformatieavond plan Koolveen Mantingerveld op donderdag 19 april 2012

Graag nodigt Natuurmonumenten u uit om onze plannen te tonen over de natuurontwikkeling ‘Koolveen’ in uw regio. Dit plan vormt de verbinding tussen het Mantingerzand en Grote Veld enerzijds en het aan de andere kant van de Hoogeveenseweg liggende Hullenzand.

Koolveen, Mantingerveld

Natuurmonumenten zit al een tijd te broeden op de natuurontwikkeling Koolveen tussen Koolveenweg en Hoogeveenseweg. Hulzebosch is al enkele jaren bezig met afgraven. We zullen aanvullend op het werk van Hulzebosch, maatregelen moeten nemen voor een goede invulling van de natuurontwikkeling en waterhuishouding. Deze plannen zijn door Oranjewoud in een bestek omgezet. De bestekstekeningen liggen na een toelichting op de plannen door de beheerder Ruud Kreetz op de avond ter inzage en worden door onze medewerkers en Oranjewoud nader toegelicht.

Komt u ook?

Op donderdagavond 19 april vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in dorpshuis De Heugte in Nieuw Balinge.

Graag tot ziens in dorpshuis De Heugte!

Ruud Kreetz, beheerder Zuid Drenthe, Natuurmonumenten

 

  Skeeler/wave 4-daagse


  Tienersoos Teenspirit


  Werkgroep Duurzaam Nieuw Balinge


  Qbuzz

 Neem de bus!!

 

(nieuwe dienstregeling zie laatste pagina)

Onbekend maakt onbemind. Dit bekende spreekwoord geldt ook voor de busverbindingen van ons dorp met Hoogeveen en Westerbork. Veel mensen denken nog steeds dat er eens in de zoveel uur een bus rijdt, maar dat is een misverstand.

Vandaag de dag rijdt er namelijk elk uur een bus

tussen 7 uur ’s morgens en 6 uur ’s avonds. Op 1 april 2012 heeft Qbuzz een nieuwe dienstregeling ingevoerd. Op de laatste info-pagina staat deze voor Nieuw Balinge – Hoogeveen afgedrukt.

De busrit van de halte bij het kruispunt Haarweg – Verlengde Middenraai naar de Tamboerpassage duurt 25 minuten. Naar het NS-station duurt het 3 minuten langer. Je moet wel een OV-chipkaart hebben. Is dit niet het geval, dan kun je een los Eurokaartje kopen. Meestal wordt er met moderne, kleine 8-persoons busjes gereden. Dat is gezellig, vooral wanneer de chauffeur een praatje wil maken. En dat gebeurt nogal eens. De bushaltes hebben tegenwoordig allemaal een verhoogde stoep, wat het instappen vergemakkelijkt.

De bus is ideaal voor wie in het centrum van Hoogeveen boodschappen wil doen of met de trein weg wil. De aansluiting op de trein is perfect, zodat je niet met je bagage in de hand hoeft te hollen. Reizen met de bus is bovendien goed voor het milieu en voor de portemonnee, want met de auto, die je in Hoogeveen betaald parkeren moet, ben je al snel duurder uit. Het is allemaal even wennen, maar daarna ben je al gauw een fan van de bus, zoals wij.

Warm aanbevolen!

Albert Tijink en Jur Huizenga


  Nieuws IJsvereniging

IJSVERENIGING NIEUW BALINGE

Op 17 maart 2012 heeft de IJsvereniging van Nieuw Balinge meegedaan aan de nationale  vrijwilligersdag actie NL doet. 12 personen zijn in de kantine bezig geweest met schoonmaken, ordenen van het slijphof en opruimen van de kleine schuur.

Tevens is de oude keuken met de grote bakoven verwijderd en vervangen door een nieuwe keuken met een kleine frituurcapaciteit. De keuken moet nog verder afgewerkt worden, daar was echter op deze dag geen tijd meer voor.

Het infobord aan de ingang van het terrein heeft die dag ook een nieuw kleurtje gekregen en de informatie op het bord is vernieuwd.

Binnenkort zal de slagboom aan het begin van het terrein voorzien worden van een neutrale kleur en zal een begin gemaakt worden met het schilderen van de boeiborden van de kantine.

Zaterdag 17  maart was de laatste dag dat er gezaagd mocht worden. De werkzaamheden liggen nu stil  vanwege het broedseizoen. Het hout wat nog in het bos ligt mag er nog  wel uitgehaald worden.

Verder is het anti hondenpoepbord verdwenen. Mocht iemand dit bord  hebben meegenomen of weet waar het bord nu is, dit graag melden bij het bestuur van de ijsvereniging.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de ijsvereniging, e-mail: ijsvereningingniuwbalinge@hotmail.com


  7 Nieuw Balingers beklimmen de Mont Ventoux


  Bewegingstuin

Bewegingstuin

Iedere maandagavond (als het niet regent) komen we met een clubje bij elkaar om te sporten en ondertussen gezellig te kletsen. Maar er kunnen er altijd nog meer bij.

Dus wie zin heeft om eens te komen kijken en mee te doen; van harte welkom!!!!

Het clubje van de Bewegingstuin

 

  Koninginnedag 2012

      

KONINGINNEDAG 2012

(uiteraard onder voorbehoud)

De Stichting Zomerfeest  is voornemens op Koninginnedag een Kinderfeestje te organiseren van

 10.00 uur tot ± 12.00 uur.

Gezellig samen op eigen dorp starten.

Alle kinderen tot en met de Basisschool zijn van harte welkom.

We willen graag dat jullie allemaal zoveel mogelijk  in  “ORANJE” kleding

komen. Maak er wat leuks van, voor de mooiste uitdossing zijn prijzen beschikbaar.

Verder doen we samen leuke en gezellige spelletjes waarmee ook  prijsjes te verdienen zijn.

Dus allemaal naar het Dorpshuis op Koninginnedag!


  Toneelvereniging VDO

TONEELVERENIGING V.D.O.

Binnenkort op de planken.

De spelers zijn al een tijdje bezig met de repetities. En daarom kunnen we u nu de datums geven waarop de uitvoeringen zullen plaats vinden.

Dus noteer alvast in uw agenda!

Zaterdag 5 mei en zaterdag 12 mei 2012

Ze spelen het spel:

ONRUST IN HET RUSTHUIS

Een doldwaas spel geschikt voor het hele gezin.

Bij V.D.O. kunt u ten aller tijde lid worden, als u wilt toneelspelen,

Maar, ook als steunend lid bent u welkom.

Kosten zijn € 6, = p.p. per jaar

Vanaf 16 jaar.

Jeugdleden tot 16 jaar € 3, =

Daarvoor krijgt u € 3, = korting op de entreeprijs bij de uitvoeringen en een gratis gezellige contactavond.

Jeugdleden tot 16 jaar gratis entree.

Opgeven kan bij Freddie Oelen, Wolvenhaar 15

Of via E-mail: foelen@home.nl

In ieder geval hopen wij u allen weer te begroeten op onze uitvoeringen.

Tot ziens, Bestuur VDO


  Rommelmarkt Ned.Herv.Kerk


  Verhuizing Fysiotherapie Roel Schoemaker

 

------------------------Verhuizing Fysiotherapie Roel Schoemaker--------------------------

Na bijna 3 jaar met veel plezier als fysiotherapeut in Nieuweroord gewerkt te hebben, heb ik besloten om mij vanaf maandag 2 april 2012  in Noordscheschut  te vestigen. In gezondheidscentrum  “Ettenheim”, waar huisartsen, apotheek, fysiotherapie en anderen onder één dak komen te zitten.

Maandag 2 april sluit ik mijn praktijk in Nieuweroord en zet ik mijn praktijk voort in Noordscheschut. Gezien de vertraagde verbouwing, in eerste instantie in een tijdelijke huisvesting in de voortuin van Ettenheim.

Als de verbouwing klaar is kan ik mijn intrek nemen in de benedenverdieping van de voormalige dokterswoning.

Meerdere disciplines onder één dak kan, naar mijn overtuiging, de kwaliteit van de gezondheidszorg alleen maar ten goede komen. Ik draag dan ook graag mijn steentje bij om ook daar goede fysiotherapeutische zorg te leveren.

Zoals u gewend was in Nieuweroord, kunt u ook in Noordscheschut bij mij terecht voor:

-          Algemene fysiotherapie

-          Bedrijfsfysiotherapie

-          Haptonomie

-          Elektrisch gestuurde tractiebehandeling van het CarpaalTunnelSyndroom.

Bovenstaande kan met, maar ook zonder verwijzing van een arts( sinds enige jaren is het namelijk mogelijk om ook zonder verwijzing naar de fysiotherapeut te gaan).

Het nieuwe adres is: Fysiotherapie Ettenheim, Drostenraai 33, 7914 RT Noordscheschut, Tel:0528-343518, Mob:06-43453799, Email: roelschoemaker@hotmail.com

Graag tot ziens in Noordscheschut!

Met vriendelijke groet, Roel Schoemaker


  Rabo-Persbericht


  Jeu de Boules


  Vanuit Hoogeveen I. Snels

 

Wij wonen nu bijna een maand in Hoogeveen. Het bevalt ons goed,al mis ik de wandelingen wel erg. Het is  nog zoeken naar mooie en rustige plekjes.

Wat heel erg is,dat we hebben moeten ervaren,dat, in de tijd nu we zijn, de kruiwagen,nog i.g.s., het beste tuingereedschap de waterpomp weggehaald is.

Ik heb er echt geen woorden voor en heb nooit gedacht dat zo iets zou gebeuren. Erg naïef natuurlijk.

Als je je huis verkoopt,is het logisch dat het wel een tijdje leeg staat,maar dat je dan onverwacht en ongewenst bezoek krijg had ik niet verwacht. Dit bezoekheeft zich blijkbaar het recht toe geëigend om dingen mee te nemen waar ze totaal geen recht op hebben.

Denk nu niet het was toch niet meer van de fam.Snels, maar voor ons voelt het als of ook van ons is afgepakt. We hadden het voor onze koper ,in samen spraak laten staan. Helaas kan zo iets dus niet.

Vorige week hoorde ik dat er verschillende mensen gevallen waren. Hopelijk gaat het weer goed met ze.

Verder wensen wij iedereen hele mooie paasdagen

Groetjes I Snels.

Door een groene wei,

schoot in een flits,

iets bruins aan mij voorbij.

Het bleek een haas in snelle pas,

en toen ik door had,

dat hij het was,

deed mij dat niet verbazen

dat hoor je te zien op deze dag

Het was tenslotte Pasen.

ingezonden I Snels


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

Aangeboden......

Wij Lisanne en Nadine bieden ons aan om bij u te komen oppassen. Wij zijn beschikbaar op vrijdag- zaterdag avond, maar alleen met z'n tweeën.

De kosten zijn € 20 per avond.

telefoonnummers: Lisanne: 06 22 33 60 81 - Nadine: 06 57 35 57 23

Met vriendelijke groeten, Lisanne en Nadine

--------------------------------------

BRIL GEVONDEN

Bij mij is een bril bezorgd welke men gevonden heeft op/aan het fietspad Hoogeveenseweg, ter hoogte van de ‘jagershut’. De bril is bij mij af te halen.

Vr gr. Geke Strijker, (321132).

-----------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------